Wat is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad?

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken met de school zelf. Het ministerie van OCW vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over medezeggenschapsraden.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is de vertegenwoordiger van personeel, ouders en leerlingen op bestuursniveau. De GMR houdt zich bezig met onderwerpen die van gemeenschappelijk belang zijn voor een groep scholen.

 

Wie zitten in de GMR?

De GMR bestaat uit twee geledingen, te weten: het personeel en de ouders.

Namens de personeelsgeleding zitten er 3 personeelsleden in de GMR, namens de oudergeleding zitten er 3 ouders in de GMR.

 

Huidige bezetting GMR

Personeelsgeleding:

Nicoline Siera, Marieke Rutgers en Jan-Hein Vet

Oudergeleding:

Marleen Bergamin, Stella Vonk,Vacature

Voorzitter (extern):

Meline van der Honing

Secretaris (extern):

Nina Schilling

 

Wat doet de GMR?

Besluiten die het College van Bestuur neemt, worden voorgelegd aan de GMR. Op zijn beurt kan de GMR elk standpunt dat zij heeft te allen tijde kenbaar maken aan het College van Bestuur.

De GMR overlegt met het College van Bestuur over onderwerpen zoals:

- verbetering van het onderwijs;

- personeelsbezetting (vacatures, scholing leerkrachten);

- het schoolplan;

- de besteding van geld en gebouwen;

- het vaststellen van vakanties en vrije dagen;

- communicatie en betrokkenheid ouders;

- individuele leerlingenbegeleiding en –zorg;

- veiligheid (in en rond school);

 

Wat zijn de bevoegdheden?

Sinds 1981 bestaat er een wettelijke regeling voor de medezeggenschapsraad in het onderwijs: de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). Deze wet is in 1992 geactualiseerd.

De WMO onderscheidt een aantal algemene rechten voor de GMR:

Informatierecht

Het informatierecht houdt in dat het College van Bestuur de GMR alle inlichtingen, die zij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft, tijdig verstrekt. Het College van Bestuur moet dit ongevraagd doen, maar moet ook op verzoeken van de GMR ingaan.

Recht op overleg

Het recht op overleg houdt in dat de GMR tijdens haar vergadering de algemene gang van zaken in school bespreekt met het College van Bestuur.

Initiatiefrecht

Het initiatiefrecht betekent dat de GMR bevoegd is tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. Bovendien mag de GMR daarover aan het College van Bestuur voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

Daarnaast heeft de GMR de volgende bijzondere bevoegdheden:

Instemmingsrecht

Het instemmingsrecht wil zeggen dat voor bepaalde in het reglement van de GMR genoemde besluiten het College van Bestuur vooraf de instemming van de GMR nodig heeft. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt.

Adviesrecht

Bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden het College van Bestuur advies moet vragen aan de GMR. Het College van Bestuur mag een advies beargumenteerd naast zich neerleggen.

 

Hoe vaak vergadert de GMR?

De GMR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats in de avonduren. Een maal per jaar organiseert de GMR een inhoudelijke informatieavond over een actueel thema.

Twee keer per jaar heeft de GMR overleg met de Raad van Toezicht.

De vergaderingen zijn in principe openbaar en notulen kunnen opgevraagd worden. Voor meer informatie is de GMR is per email te bereiken op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

De GMR is op zoek naar nieuwe leden. KLIK HIER voor de vacature.