Sep 082016
 

De Plusklas Texel
Vanaf het schooljaar 2012-2013 komt elke dinsdagmorgen de Plusklas Texel bij ekaar.  Een groep kinderen die één keer per week in deze samenstelling bij elkaar is en voor de rest van de week het onderwijs in de eigen klas op één van de Texelse scholen volgt.

Het ontstaan
De Plusklas Texel is één van de vijf Plusklassen die door het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland in het leven zijn geroepen (Texel, Den Helder, Middenmeer, Schagen en Warmenhuizen).
Op de ruim 80 basischolen in deze regio leefde de wens in te kunnen gaan op de specifieke leerbehoeften van hoogbegaafde leerlingen. Leerlingen waarbij een begaafd niveau gesignaleerd is maar die toch onder hun kunnen presteren. Van relatief onderpresteren: goed meekomen maar niet laten zien tot wat ze werkelijk in staat zijn, tot absoluut onderpresteren: leerlingen die onder het gemiddelde presteren, tot kinderen bij wie het welzijn in het gedrang komt.
De Plusklassen (én de fulltime Eurekaklassen in Julianadorp) komen aan deze wens tegemoet.

Het programma
In al deze klassen wordt specifiek afgestemd op de leer- en persoonskenmerken van hoogbegaafden, vanuit het besef dat zij niet alleen sneller en makkelijker denken en leren, maar ook fundamenteel anders. Het ontwikkelen van vaardigheden is een belangrijk doel. Natuurlijk kun je geen vaardigheden aanleren zonder inhoud, maar de inhoud staat soms in dienst van de te ontwikkelen vaardigheden.
Welke vaardigheden staan zoal centraal:
Leren denken:
– analytisch denken (nodig voor een doordachte, planmatige aanpak)
– creatief denken (een onderscheidend kenmerk van  hoogbegaafdheid is het vermogen om creatief te kunnen denken; nieuwe, originele oplossingen bedenken voor problemen, zelf ontwerpen en uitvinden)
– praktisch denken (zonder praktisch denken strandt elk creatief idee)

Leren leren:
het leren formuleren en uitwerken van onderzoeksvragen, het maken en naleven van een realistische planning en het bijstellen van je aanpak wanneer dat nodig is; vaardigheden die hoogbegaafde kinderen niet zondermeer bezitten. Juist doordat ze vaak zonder grote inspanning in staat zijn (geweest) goede resultaten te behalen, zijn deze leervaardigheden bij veel hoogbegaafde kinderen dikwijls niet sterk ontwikkeld.

Leren leven: veel aandacht gaat ook naar de sociaal-emotionele ontwikkeling; door samen met andere hoogbegaafde kinderen te praten, leren en spelen, ervaren kinderen (h)erkenning van hun ‘anders-zijn’. Daarnaast worden de kinderen begeleidt bij de emoties die zij ervaren naar aanleiding van leervaringen. Leren staat voor hen vaak gelijk aan ‘iets aangeboden krijgen wat je reeds beheerst’. Samen met hun perfectionisme leidt dit niet zelden tot een ‘fixed mindset’: slim = alles meteen snappen en kunnen. Fouten maken en hulp vragen is voor hun gevoel dan ook al snel hetzelfde als ‘niet zo slim zijn’. Nieuwe uitdagingen gaan zij daarom vaak uit de weg. In de Plusklas wordt het ontwikkelen van een ‘growth mindset’ gestimuleerd: inspanning en oefening zijn nodig om beter te worden en niet te stagneren in je ontwikkeling. M.n. dit laatste is vaak een langdurig proces: het los durven laten van je aannames en oude gewoonten is spannend en niet eenvoudig. Verandering wordt vaak na lange tijd pas goed zichtbaar. De veiligheid die de kinderen in deze groep ervaren is daarbij een grote steun.

Methodiek:
De leerinhoud en vaardigheden worden aangeboden in drie of vier grote thema’s per jaar. Binnen zo’n thema kunnen allerlei werkvormen langskomen in wisselende samenstelling: individueel, in tweetallen, in groepjes of klassikaal.
Bij het kiezen van opdrachten en werkvormen maken we o.a. gebruik van het Model van Talent Ontwikkeling van Jan Kuipers, de Taxonomie van Bloom (vragen van een hogere denkorde), de Meervoudige Intelligentie van Gardner, de Denkhoeden van De Bono, de uitdagende opdrachten van het Vooruitwerklab (gebaseerd op de ideeën van Sternberg), maar ook van lespakketten die op diverse universiteiten zijn ontwikkeld. Ook hebben we gastdocenten/-studenten gehad bij thema’s als Het Brein, Evolutie, VOC/Ontdekkingsreizen en Ondernemen.
Er wordt veel aandacht besteed aan reflectie; dit doen we niet alleen op inhoud maar juist ook veel op het proces. Hoe heb je het aangepakt? Wat ging relatief makkelijk? Is dat een sterke kant van jezelf? Kan dit ook een valkuil worden/zijn geweest? Wat vond je lastig?
Bij groepsopdrachten laten we de kinderen individueel bijvoorbeeld 10 punten verdelen over hun groepsleden, om aan te geven wat ieders aandeel in het groepsproces is geweest.
Voorafgaand aan presentaties stellen ze vaak zelf  de criteria op waarmee we vervolgens iedereen gaan beluisteren en beoordelen.

Kinderen kunnen in de Plusklas blijven zolang als nodig of als mogelijk is.

Naast algemene doelen worden er ook persoonlijke leerdoelen gekozen. Deze worden in ieder geval twee keer per jaar besproken in een evaluatiegesprek met de leerkracht(en), ouders en het kind. Daarnaast houden we ouders en leerkrachten op de hoogte van ons programma middels een wekelijks verslag.

Hoewel de groep ‘vol’ kan zijn (max. 10 kinderen), is er zeker géén aanmeldingsstop. Regelmatig wordt bekeken of deelname aan de Plusklas nog een meerwaarde voor het kind heeft. Aanmelding van een nieuwe leerling ten tijde van een volle Plusklas leidt tot ‘weging’: is er een kind dat voldoende heeft geleerd en plaats kan maken voor een nieuwe leerling bij wie de behoefte aan deelname groter is?

Voor meer/andere informatie ben ik iedere dinsdag bereikbaar op de Thijsseschool. Daarbuiten kunt u mijn contactgegevens daar opvragen.

Eelco Eijkhout
Plusklasleerkracht Texel, Den Helder en Warmenhuizen

plusklas

Aug 292016
 

Het schooljaar is weer begonnen!

Vanaf vandaag, 29 augustus zijn onze scholen weer voortvarend gestart.
We wensen iedereen een heel mooi, succesvol en leerzaam schooljaar 2016- 2017 toe!!

images

Informatie lerarenbeurs

De Lerarenbeurs biedt leraren in alle onderwijssectoren de mogelijkheid om een master of bachelor te behalen. De leraar ontvangt geld om het collegegeld te betalen en eventueel ook voor studie- of reiskosten. De school kan subsidie krijgen om een vervanger aan te stellen. De mogelijkheden voor het volgen van studies en opleidingen zijn verruimd. Er […lees verder]

Basisarrangement voor alle Schooltij scholen

Basisarrangement voor alle Schooltij scholen Gisteren, 21 juni werd de Thijsseschool bezocht door de inspectie. Zij beoordeelden de kwaliteit van het onderwijs op de Thijsseschool als voldoende. Daarmee heeft de Thijsseschool haar basisarrangement weer terug. Ook de Bruinvis heeft in mei een basisarrangement ontvangen. De school kreeg daarbij complimenten van de onderwijsinspectie voor de wijze waarop de professionele cultuur […lees verder]

Vacature Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Vacature Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) De GMR houdt zich bezig met het beleid en de organisatie van Schooltij en bestaat uit twee geledingen te weten, het personeel (3 leden) en de ouders (3 leden). Binnen de oudergeleding van de GMR ontstaan met ingang van het nieuwe schooljaar 2 vacatures. In de bijlage treft u meer informatie. […lees verder]

Vacature NT2 leerkracht in Den Burg

Vacature NT2 leerkracht in den Burg Het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland organiseert op meerdere plekken in haar regio het onderwijs aan kinderen die pas kort in Nederland zijn. Ook op Texel is inmiddels sprake van een groep van deze leerlingen en gezien de taakstelling van de gemeente, in de opvang van vluchtelingen, is een verdere […lees verder]

Vacature Raad van Toezicht Schooltij

Vacature Raad van Toezicht Schooltij Stichting Schooltij is met instemming van de gemeenteraad en de GMR met ingang van 24 maart jl. een personele unie aangegaan met Stichting Kopwerk. Dit betekent dat Schooltij vanaf heden wordt aangestuurd door het College van Bestuur van de Stichting Kopwerk, door Jan Bot en John Deckers. Zij zullen samen nu […lees verder]

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie De scholen van Schooltij en het bestuurskantoor zijn tijdens de voorjaarsvakantie gesloten van maandag 29 februari tot maandag 7 maart. We wensen iedereen een fijne vakantieweek toe!

Kunstenaar in de klas

Het project “KUNSTENAAR IN DE KLAS” Sinds 2013 is Maurice via Artex verbonden aan Schooltij als “kunstenaar in de klas”. Wij hebben hem naar zijn ervaringen gevraagd. In 2013 werd ik gevraagd om op Texel het programma Cultuureducatie met Kwaliteit vorm te geven. Een project wat door Plein C en de gemeente mogelijk werd gemaakt […lees verder]