Zomervakantie

Zomervakantie 

De zomervakantie is begonnen!
De scholen van Schooltij zijn gesloten t/m vrijdag 1 september a.s., zo ook ons Bestuurskantoor. Maandag 4 september worden de kinderen weer op school verwacht en is ook het bestuurskantoor weer geopend.

We wensen iedereen een hele fijne vakantie toe!

Onderwijscentrum Texel

Onderwijscentrum Texel

Goed nieuws! De gemeenteraad is woensdagavond unaniem akkoord gegaan met de realisatie van het nieuwe Onderwijscentrum Texel. 

Dit betekent dat 5 basisscholen in Den Burg: de Jozefschool, de Fontein, de J.P. Thijsseschool, de Vrije School Stella Maris en de Kompasschool samen gehuisvest zullen worden in een nieuw gebouw. Een belangrijke stap in de ontwikkeling van het onderwijs op Texel!

De komende tijd staan we voor de uitdaging om samen plannen uit te werken en de school en de omgeving zo vorm te geven dat zowel de beoogde samenwerking, als de eigenheid van de scholen goed vorm krijgt. Voor Schooltij blijft het voorwaarde dat de scholen in de buitendorpen mee participeren en goed blijven functioneren.

(Voor)lees tip


 EEN BIJZONDER EN WAARDEVOL VOORLEESBOEK

Het voorleesboek ‘De Wereld van Plastic’ is speciaal gemaakt voor de voorleesactie op de “Dag van de Duurzaamheid”. De verhalen gaan allemaal over het thema Plastic en zijn geschreven door pabo-studenten uit het hele land. Zij hebben zich daarbij laten inspireren door tekeningen en kunstwerken die kinderen van de basisschool hebben gemaakt over hetzelfde thema.
Het boek is een leuke manier om met kinderen te praten over de gevolgen van plastic voor ons milieu.
Onlangs heeft het bestuur van Schooltij het boek cadeau gegeven aan de schoolleiders van Schooltij en zij zullen hier op de scholen ook aandacht aan besteden.

Uitgeverij Idee & Waarde is momenteel het boek ‘De Wereld van Plastic’ aan het herdrukken. Voor belangstellenden is het boek te bestellen op; www.dewereldvanplastic.nl

De Plusklas Texel

De Plusklas Texel
Vanaf het schooljaar 2012-2013 komt elke dinsdagmorgen de Plusklas Texel bij ekaar.  Een groep kinderen die één keer per week in deze samenstelling bij elkaar is en voor de rest van de week het onderwijs in de eigen klas op één van de Texelse scholen volgt.

Het ontstaan
De Plusklas Texel is één van de vijf Plusklassen die door het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland in het leven zijn geroepen (Texel, Den Helder, Middenmeer, Schagen en Warmenhuizen).
Op de ruim 80 basischolen in deze regio leefde de wens in te kunnen gaan op de specifieke leerbehoeften van hoogbegaafde leerlingen. Leerlingen waarbij een begaafd niveau gesignaleerd is maar die toch onder hun kunnen presteren. Van relatief onderpresteren: goed meekomen maar niet laten zien tot wat ze werkelijk in staat zijn, tot absoluut onderpresteren: leerlingen die onder het gemiddelde presteren, tot kinderen bij wie het welzijn in het gedrang komt.
De Plusklassen (én de fulltime Eurekaklassen in Julianadorp) komen aan deze wens tegemoet.

Het programma
In al deze klassen wordt specifiek afgestemd op de leer- en persoonskenmerken van hoogbegaafden, vanuit het besef dat zij niet alleen sneller en makkelijker denken en leren, maar ook fundamenteel anders. Het ontwikkelen van vaardigheden is een belangrijk doel. Natuurlijk kun je geen vaardigheden aanleren zonder inhoud, maar de inhoud staat soms in dienst van de te ontwikkelen vaardigheden.
Welke vaardigheden staan zoal centraal:
Leren denken:
– analytisch denken (nodig voor een doordachte, planmatige aanpak)
– creatief denken (een onderscheidend kenmerk van  hoogbegaafdheid is het vermogen om creatief te kunnen denken; nieuwe, originele oplossingen bedenken voor problemen, zelf ontwerpen en uitvinden)
– praktisch denken (zonder praktisch denken strandt elk creatief idee)

Leren leren:
het leren formuleren en uitwerken van onderzoeksvragen, het maken en naleven van een realistische planning en het bijstellen van je aanpak wanneer dat nodig is; vaardigheden die hoogbegaafde kinderen niet zondermeer bezitten. Juist doordat ze vaak zonder grote inspanning in staat zijn (geweest) goede resultaten te behalen, zijn deze leervaardigheden bij veel hoogbegaafde kinderen dikwijls niet sterk ontwikkeld.

Leren leven: veel aandacht gaat ook naar de sociaal-emotionele ontwikkeling; door samen met andere hoogbegaafde kinderen te praten, leren en spelen, ervaren kinderen (h)erkenning van hun ‘anders-zijn’. Daarnaast worden de kinderen begeleidt bij de emoties die zij ervaren naar aanleiding van leervaringen. Leren staat voor hen vaak gelijk aan ‘iets aangeboden krijgen wat je reeds beheerst’. Samen met hun perfectionisme leidt dit niet zelden tot een ‘fixed mindset’: slim = alles meteen snappen en kunnen. Fouten maken en hulp vragen is voor hun gevoel dan ook al snel hetzelfde als ‘niet zo slim zijn’. Nieuwe uitdagingen gaan zij daarom vaak uit de weg. In de Plusklas wordt het ontwikkelen van een ‘growth mindset’ gestimuleerd: inspanning en oefening zijn nodig om beter te worden en niet te stagneren in je ontwikkeling. M.n. dit laatste is vaak een langdurig proces: het los durven laten van je aannames en oude gewoonten is spannend en niet eenvoudig. Verandering wordt vaak na lange tijd pas goed zichtbaar. De veiligheid die de kinderen in deze groep ervaren is daarbij een grote steun.

Methodiek:
De leerinhoud en vaardigheden worden aangeboden in drie of vier grote thema’s per jaar. Binnen zo’n thema kunnen allerlei werkvormen langskomen in wisselende samenstelling: individueel, in tweetallen, in groepjes of klassikaal.
Bij het kiezen van opdrachten en werkvormen maken we o.a. gebruik van het Model van Talent Ontwikkeling van Jan Kuipers, de Taxonomie van Bloom (vragen van een hogere denkorde), de Meervoudige Intelligentie van Gardner, de Denkhoeden van De Bono, de uitdagende opdrachten van het Vooruitwerklab (gebaseerd op de ideeën van Sternberg), maar ook van lespakketten die op diverse universiteiten zijn ontwikkeld. Ook hebben we gastdocenten/-studenten gehad bij thema’s als Het Brein, Evolutie, VOC/Ontdekkingsreizen en Ondernemen.
Er wordt veel aandacht besteed aan reflectie; dit doen we niet alleen op inhoud maar juist ook veel op het proces. Hoe heb je het aangepakt? Wat ging relatief makkelijk? Is dat een sterke kant van jezelf? Kan dit ook een valkuil worden/zijn geweest? Wat vond je lastig?
Bij groepsopdrachten laten we de kinderen individueel bijvoorbeeld 10 punten verdelen over hun groepsleden, om aan te geven wat ieders aandeel in het groepsproces is geweest.
Voorafgaand aan presentaties stellen ze vaak zelf  de criteria op waarmee we vervolgens iedereen gaan beluisteren en beoordelen.

Kinderen kunnen in de Plusklas blijven zolang als nodig of als mogelijk is.

Naast algemene doelen worden er ook persoonlijke leerdoelen gekozen. Deze worden in ieder geval twee keer per jaar besproken in een evaluatiegesprek met de leerkracht(en), ouders en het kind. Daarnaast houden we ouders en leerkrachten op de hoogte van ons programma middels een wekelijks verslag.

Hoewel de groep ‘vol’ kan zijn (max. 10 kinderen), is er zeker géén aanmeldingsstop. Regelmatig wordt bekeken of deelname aan de Plusklas nog een meerwaarde voor het kind heeft. Aanmelding van een nieuwe leerling ten tijde van een volle Plusklas leidt tot ‘weging’: is er een kind dat voldoende heeft geleerd en plaats kan maken voor een nieuwe leerling bij wie de behoefte aan deelname groter is?

Voor meer/andere informatie ben ik iedere dinsdag bereikbaar op de Thijsseschool. Daarbuiten kunt u mijn contactgegevens daar opvragen.

Eelco Eijkhout
Plusklasleerkracht Texel, Den Helder en Warmenhuizen

plusklas